5g zararlı mı?
5g zararlı mı?
18.05.2020

5g zararlı mı?

Corona Virüs'ün dünyada hızla yayımlası ile, 5G tartışmaları alevlendi. 5G teknolojisinin yaydığı yüksek orandaki radyasyonun corona gibi virüslere karşı insan bağışıklığını azalttığı yönünde iddalar arttı. Peki bu iddaalar ne derece bilimsel verilere dayanıyor. Yazımızda bunları inceleyeceğiz.

 

5G NEDI?R?

Mobil iletis?imin du?nyasındaki en yeni jenerasyonu olan 5G hayatımıza giris? sag?ladı. Peki nedir bu 5G? Kablosuz internetteki 5. Generation (nesli) olan 5G yu?ksek download (indirme) ve upload (yu?kleme) hızları, daha du?s?u?k ping (gecikme) deg?erleri ve bag?lantı kopma ihtimalini ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Ana hedefin saniyede 20 GB hızında olacag?ı o?n go?ru?lu?yor. Bu da Endu?stri 4.0 gelis?mesini ve IOT (Nesnelerin interneti), otonom arac?lar, akıllı fabrikalar, sag?lık hizmetleri, ev otomasyonu, senso?rler, bulut teknolojisi gibi birc?ok yenilikc?i teknolojinin o?nu?nu? ac?ıyor. 5G teknolojilerinde sinyallerin frekansları arttıkc?a veri aktarım hızı dog?ru orantılı iken; sinyalin menzili yani kapsam alanı ters orantılıdır. Binalar, yapılar hatta yag?mur, kar gibi dog?a olaylarından bile etkilenebileceg?i so?yleniyor. Kullanımda olan LTE (4G) ve dig?er mobil kablosuz bag?lantı standartları 6 GHz altındaki frekans c?alıs?ırlar ve kapsama alanı genis?tir. Bu do?nemde veri aktarım hızı, artık gu?nu?mu?z teknoloji ve endu?stri ihtiyac?larını kars?ılamaya yetmiyor. Bu sebeple kablosuz iletis?imde 5G frekans deg?erleri yani 24 GHz ve u?stu? frekans bantlarını kullanılacaktır. Columbia U?niversitesi Elektrik Mu?hendislig?i bo?lu?mu?nden Doc?. Dr. Harish Krishnaswamy:

‘’Bu gelis?me oldukc?a o?nemli c?u?nku? s?u anki teknolojiyle mu?mku?n olmayan yeni uygulamaları mu?mku?n kılacak. O?rneg?in, bir filmi telefon ya da tabletinize Gb/s hızlarıyla saniyeler ic?inde indirebileceksiniz. Bu hızlar, sanal gerc?eklik uygulamaları ve su?ru?cu?su?z araba teknolojisi ic?in de faydalı olacaktır.’’

Du?nya da Amerika Gu?ney Kore C?in I?ngiltere ve I?svec? gibi u?lkeler bu yeni teknolojiye s?imdiden bas?lamıs? ve kullanmaya bas?lamıs?tır. C?in mens?eili olan Huawei Asya pazarında ve du?nyada bu teknolojinin o?ncu?lu?g?u?nu? yapıyor.

 

5G’NI?N DI?G?ERLERI?NDEN FARKI NE?

S?u an kullanımda olan ‘G' ag?ları 700 MHz ve 6 GHz arasındaki frekansları kullanıyordu.

Hayatımıza yeni giris? yapmıs? olan 5G ag?ı ise, 28 GHz ila 300 GHz arasındaki frekanslarda c?alıs?ıyor. 4G, 3G'den 10 kat daha hızlı iken 5G'nin, 4G'den bin kattan daha hızlı olacag?ı so?yleniyor. 5G’nin asıl hedefi sundug?u yu?ksek hız deg?erleri deg?il, du?s?u?k gecikme deg?erleri olacag?ı belirtiliyor. Bu sayede s?u an kullandıg?ımız 4G teknolojisinin neden oldug?u uzaktan sag?lık operasyonları, otonom arac?ların kontrolu? gibi hassas gecikme su?relerinin o?nem arz ettig?i konularda gelis?meler olacaktır.

Gec?mis?ten gu?nu?mu?ze internet hızlarının artıs?ı as?ag?ıdaki gibi go?ru?lmektedir:

 

5G’nin en bu?yu?k olayı milimetrelik dalgaların kullanılmasıdır. Bu dalgaların c?evredeki yapılar tarafından kolayca emilmesi en bu?yu?k sorunu ortaya koyuyor: Baz istasyonlarının yetersizlig?i. 5G teknolojisi ile daha fazla baz istasyonuna ihtiyac? duyulmaktadır. Bu ihtiyacı eskisi gibi bu?yu?k direklerle deg?il yeni teknolojinin getirisi olan ev tipi modem boyutunda olan ku?c?u?k hu?creler kullanılacaktır. 5G’nin ufak hu?cre baz antenleri sokak lambaları, otobu?s durakları, bina yan cepheleri gibi yollardaki yu?ksek noktalara yerles?tirilecek. Bu sayede bag?lantı problemleri ortadan kalkarak daha hızlı internet kullanımı sag?lanacaktır. I?nsanların radyosundan etkilenme oranı artacag?ı ic?in korunma teknikleri gibi konularda bu?yu?k o?nem arz ediyor. Gelis?tirilecek olan o?zel evler kıyafetler radyasyondan etkilenmeyi azaltan arac?lar gibi teknolojiler de gelis?ecektir.

PEKİ 5G TEHLI?KELI? MI??

5G teknolojisinin hayatımızı birc?ok alanda kolaylas?tırırken tehlikeli yanları hic? mi yok? Elbette bu teknolojinin getirisi kadar birc?ok da zararı da var. 2018 de 250 bilim adamının 17 si Tu?rkiye’den olmak u?zere imzasının bulundug?u, du?nya sag?lık o?rgu?tu?ne bu teknolojinin hakkında ulusal dergilerde makaleleri olan bilim insanlarının bu teknolojinin zararları u?zerine bir bildirge go?ndermis?tir. EMF (Elektromanyetik alan) radyasyon sag?lıg?ımıza zarar verecek. C?ok du?s?u?k seviyelerdeki radyasyon bile bas? ag?rısı, uyku du?zensizlig?i, konsantrasyon zorlukları, c?ocuklarda ve genc?lerde davranıs? bozukluklarına sebep olabilirken 5G ile artan radyasyon miktarı kanser riskinin bu?yu?k oranda artırıldıg?ı belirtiliyor. 1992’de 53-78GHz frekanslarında Rusya’da yapılan c?alıs?malarda kalbin c?alıs?masını etkiledig?i deneysel olarak ispat edildi. EMF (Elektromanyetik alan) karınca, arı, kelebek, gibi antenli su?ru? halinde yas?ayan hayvan tu?rlerinin iletis?imini etkilemesi ve yo?nlendirilmesine olanak sag?layabiliyor.

C?ok fazla enerji ihtiyacı olus?acak ve bu enerji ihtiyacının yaklas?ık olarak 400 nu?kleer santralin enerji u?retimine es?deg?er oldug?u so?yleniyor. Atmosferde ve parc?acık bulutlarında bulunan pek c?ok parc?acıkların milimetrik dalgalarla aynı veya yakın o?lc?u?lerde olması onların elektrik yu?klenmelerini ve dolayısıyla yapay bulutlar olus?turmalarına veya rezonansa neden olurlar. Bu sebep de hava kos?ullarını etkileyerek dog?anın dengesini bozmaya yol ac?abilir. Bu?tu?n bu tehditlerin gerc?eklig?ini kanıtlar nitelikte bulunmuyor. Firmalar ve kurumlar, bu teknoloji yarıs?ı ic?erisindeyken sonuc?larını pek somut bir c?alıs?ma, rapor vs. du?s?u?nmedikleri go?zlemleniyor. Go?ru?nen o ki 5G’nin zararı olup olmadıg?ını hayatımıza girdig?inde go?receg?iz.

Krishnaswamy s?o?yle diyor:

‘5G'nin yas?amlarımızda do?nu?s?tu?ru?cu? bir etkiye sahip olacag?ını ve yeni s?eyleri mu?mku?n kılacag?ını du?s?u?nu?yorum. Ne tu?r uygulamaların gerc?ekles?eceg?ini ve etkilerin neler olabileceg?ini kesin olarak so?yleyemeyiz. Bizim ic?in tamamen su?rpriz olacak ve toplumu gerc?ekten deg?is?tirecek etkileri olabilir. Tarihten c?ıkarım yapacak olursak, 5G, kablosuz ag?ların bizler ic?in yapabileceg?i s?eylerin bir dig?er o?rneg?i olacak.’

Sag?lık ac?ısından kesinlig?i bulunmasa da siber gu?venlik ac?ısından IOT (Nesnelerin I?nterneti) ile o?zel yas?amın ihlal edileceg?i ve saldırılara ac?ık olması bekleniyor.

5G’NI?N GU?VENLI?G?I? I?C?I?N ONAYI KI?M VERECEK?

5G o?nceki ‘G2 mobil iletis?imin yerini almayacak, yeni mobil radyasyon artıs?ıyla c?evremizi radyasyon ile kirletecektir. S?u an kullanımda olan ‘G’ frekansların yanı sıra c?ok daha yu?ksek frekanslar kullanacak. Bu teknolojide belediye, sivil toplum o?rgu?tleri ve vatandas?ların so?z hakkı olmayacak ve otomatik onay verileceg?ini I?ngiltere’deki o?rnekler ile go?ru?yoruz.

TU?RKI?YE 5G I?LE NE ZAMAN TANIS?ACAK?

Amerika’da 12 s?ehirde pilot olarak ve I?ngiltere, C?in de bu?yu?k oranda kullanılmaya bas?lanan teknoloji 2020 de Tu?rkiye ye geleceg?i hedefleniyordu. COVID-19 nedeniyle biraz daha gecikme ile geleceg?i belirtiliyor. Huawei’nin du?nyadaki 5G teknolojisinin o?ncu?su? ve su?rdu?ru?cu?su? rolu?nu? Tu?rkiye’de Turkcell yapıyor fakat Turkcell’in 'Yerli 5G Drone' projesi ile s?ebeke o?zelliklerini bile Huawei sag?lıyor.

COVID-19 VE 5G BAG?LANTISI

Bu konu hakkında somut veriler bulunmamaktadır. Komplo teorisyenlerinin 5G teknolojisinin COVID-19 tetikledig?i ve artırdıg?ı etkileri s?u an da kesinlig?i bulunmamaktadır.

O?zetle korona viru?s ile 5G teknolojisi arasında bir bag? oldug?u iddiaları s?u an ic?in gerc?ekle bag?das?mıyor. Bilimsel bir ac?ıklaması da mevcut deg?il. Bristol U?niversitesi'nde c?ocuk hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Adam Finn, "Yas?adıg?ımız salgın enfekte olmus? bir insandan bir dig?er insana gec?mek suretiyle yayılıyor. Bunun bo?yle oldug?unu biliyoruz. Hatta hasta bir kis?iden alınmıs? viru?su? laboratuvarda c?og?altabilmeye bile bas?ladık. Viru?sler ve cep telefonlarını, internet bag?lantılarını c?alıs?ır kılan elektromanyetik dalgalar birbirinden tamamen farklı s?eyler" dedi.

YAPMAK İSTEDİĞİNİZ PROJENİZ Mİ VAR?

DMCA.com Protection Status